Metastasis (1953-54), 6m42s

Compositeur: Iannis Xenakis

Xenakis, Iannis (Metastaseis (B), B&H MP, 1954).